Νόμος 3882/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Όροι και προϋποθέσεις για την προκήρυξη και παραλαβή έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε δημόσια αρχή η οποία προβαίνει σε προκήρυξη, ανάθεση και παραλαβή έργου, δηλαδή μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας, που εμπίπτει μερικώς ή ολικώς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, οφείλει:

 

1. Να εντάσσει πλήρως στο σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου τις προβλέψεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.

 

2. Να εξασφαλίζει από τον ανάδοχο του έργου τη μεταβίβαση σε αυτήν των δικαιωμάτων ή αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας ή την απόκτηση των αδειών διανοητικής ιδιοκτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 20.

 

3. Να ελέγχει την ποιότητα των γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών που παραλαμβάνει, μέσω των Κομβικών Σημείων Επαφής τα οποία συνεπικουρούν τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής.

 

4. Πριν από την παραλαβή του έργου και μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3, να λαμβάνει βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ότι τα γεωχωρικά Δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες του έργου συμμορφώνονται πλήρως με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας. Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης, η οποία αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία που πραγματοποιείται άμεσα μέσω της Γεωπύλης, ο ανάδοχος του έργου διαθέτει στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας το σύνολο των γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών, ή σε περίπτωση που λόγω όγκου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά (απομακρυσμένη πρόσβαση), την πλήρη τεκμηρίωση τους, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

 

5. Μέχρι την έγκριση της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για την προκήρυξη και παραλαβή του έργου, έχουν ευθύνη να τηρούν, τουλάχιστον τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2007/2/ΕΚ. Προς τούτο αποστέλλουν σχετική αναφορά προς τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις ανωτέρω εκτελεστικές διατάξεις.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 ισχύουν και στην περίπτωση της παραγωγής συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων από μία δημόσια αρχή με ίδια μέσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.