Νόμος 3887/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται:

 

α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

 

β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ειδικό σε θέματα εκτίμησης εισφερομένων κεφαλαίων ανώνυμων εταιρειών, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

 

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρείες του άρθρου 3, με τη μορφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, της αξίας των εισφερομένων οχημάτων (Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων οχημάτων, υπολογίζεται η χρονολογία και η αξία κτήσης των οχημάτων, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μεταφορικά μέσα. Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των αδειών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μίας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν.

 

3. Η Εκτιμητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, επιτρέπεται να ζητεί οικονομικά ή τεχνικά στοιχεία από τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να εκτιμήσει τα εισφερόμενα οχήματα και να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.

 

4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιτρέπεται να συνιστώνται τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες απαρτίζονται:

 

α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

β) Από έναν εκπρόσωπο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του.

γ) Από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών με τον αναπληρωτή του.

 

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας.

 

Οι παραπάνω εκτιμητικές επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.