Νόμος 3891/10 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Συγκρότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) ακόμη τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα και απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 14 περίπτωση η' του Κανονισμού της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δύο από τα τακτικά μέλη της. Ο διορισμός όλων των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

 

4. Η θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

6. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου προσδιορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.