Νόμος 3891/10 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ασυμβίβαστα - Υποχρεώσεις των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα, στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της.

 

Αν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της θητείας τους.

 

2. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το παρόντα νόμο, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

3. Το πειθαρχικό συμβούλιο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τριετή θητεία. Τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και την πειθαρχική διαδικασία ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

Το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

4. Η παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται αυτοδίκαια έκπτωση του προσώπου από τη θέση που κατέχει στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Για τη διαπίστωση της έκπτωσης κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού.

 

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμωνυποχρεούνται στην τήρηση της υποχρέωσης της εχεμύθειας για τέσσερα (4) έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

 

7. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την, προβλεπόμενη από το νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.