Νόμος 4530/18 - Άρθρο 78

Άρθρο 78


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μπορεί να συνιστώνται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ομάδες εργασίας προσωρινά για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο σκοπό, όπως την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας, της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα. Οι παραπάνω ομάδες συγκροτούνται από το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, χωρίς να καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης και υπάγονται στην Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το προσωπικό των ομάδων εργασίας απασχολείται αποκλειστικά με τα καθήκοντά του σε αυτές.

 

Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η στελέχωση των ομάδων εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 30 του νόμου 3891/2010, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Για την επικουρία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων συνιστώνται 3 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και διέπονται από τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων.

 

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στον Πρόεδρο για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

 

Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών ενεργείται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση του Προέδρου, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.

 

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τη Ρυθμιστική Αρχή και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

 

Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί.

 

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασής τους καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών, στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόσπασή τους. Για τον καθορισμό του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται για κάθε κλάδο ασφάλισης οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 4387/2016 που αφορούν τους έμμισθους ασφαλισμένους, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, υγειονομικής περίθαλψης, εφάπαξ παροχών), στους οποίους υπαγόταν το ανωτέρω προσωπικό πριν από την απόσπασή του.

 

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

 

Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον τομέα δραστηριοτήτων και για τα καθήκοντα τα οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

 

Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

 

Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

 

Για τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη ή του Επιστημονικού Συνεργάτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 3891/2010, όπως ισχύει.

 

Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως ισχύει.

 

Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται αζημίως για το Δημόσιο με το θάνατο, την έκπτωση δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, την παραίτηση ή την καταγγελία της.

 

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή της.

 

Σε περίπτωση θανάτου ή έκπτωσης ή αποδοχής παραίτησης του Ειδικού Συμβούλου, του Επιστημονικού Συνεργάτη ή του Ειδικού Συνεργάτη η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και η σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

 

7. Οι ημέρες μετακίνησης του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθώς και των μελών της Ολομέλειας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β' του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015). Για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β' του νόμου 4336/2015.}

 

4. Στο άρθρο 31 του νόμου 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και τη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ασκεί τις αρμοδιότητες του ως άνω Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε διατάξεις περί Υπηρεσιακών Συμβουλίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.