Νόμος 4530/18 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και τα οποία εκτελούνται από την εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντός 40 εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Οι παραπάνω οικοδομικές άδειες εκδίδονται εντός 30 εργάσιμων ημερών και εντός 50 εργάσιμων ημερών όταν αφορούν χαρακτηρισμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο.

 

2. Αντικαθίσταται το άρθρο 98 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) ως εξής:

 

{Οι από το 2009 εγκριθείσες από την ΕΡΓΟΣΕ μελέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Άδειας.

 

Η εκπόνηση και υλοποίηση των μελετών αυτών γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Περιορισμούς Δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με:

 

α) την υπ' αριθμόν 4833/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 159/Δ/2003),

 

β) την υπ' αριθμόν 32115/2005 (ΦΕΚ 850/Δ/2005) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

 

γ) όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 21853/2008 (ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/2008) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και κατά παρέκκλιση από τις λοιπές κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις.

 

Η σύνδεση με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας γίνεται αφού η αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία εκδώσει Βεβαίωση Περαίωσης, η οποία λαμβάνει θεώρηση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών.}

 

3. Στο άρθρο 6 του νόμου 3891/2010 μετά την παράγραφο 17 προστίθενται παράγραφοι 18 και 19 ως εξής:

 

{18. Τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις δόμησης αυτών. Η συντήρηση του ήδη σήμερα διαμορφωμένου παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και χώροι πέραν αυτού, επίσης εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του παρόντος νόμου, για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια, ανατίθεται στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

 

19. Η εταιρία Ελληνικό Κτηματολόγιο υποχρεούται να παραδίδει στην εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ σε ψηφιακή μορφή:

 

α. τα αρχεία των γεωτεμαχίων που αφορούν την ακίνητη περιουσία της εταιρίας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος,

 

β. από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, τα αρχεία των γεωτεμαχίων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν στις πρώτες εγγραφές και στη συνέχεια τα αρχεία των γεωτεμαχίων 6 μήνες προτού προκύψουν οι οριστικές εγγραφές,

 

γ. τους αναρτημένους δασικούς χάρτες των περιοχών, όπου υφίσταται ακίνητη περιουσία της εταιρίας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές τους, μετά την κύρωση ή τη μερική κύρωση αυτών.}

 

4. Σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ σύμφωνα με το νόμο 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία αναπτύσσονται εμπορευματικά κέντρα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή απόφασης:

 

1) Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται στο 1,65.

 

2) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%.

 

3) Ο Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης υπολογίζεται βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

 

4) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19 m.

 

5) Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδιαστικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μηχανήματος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3891/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

 

6) Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδρομικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδηροδρομική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το μέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

7) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.

 

8) Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10 m.

 

9) Για τα σιδηροδρομικά ακίνητα που προορίζονται να αναπτυχθούν ως εμπορευματικά κέντρα, δεν προσμετρώνται στη δόμηση και την κάλυψη:

 

i) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι.

 

ii) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαμορφωθεί για να φιλοξενούν δραστηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους αποθήκευσης.

 

iii) Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης στεγασμένες ή μη.

 

iv) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης.

 

v) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου.

 

vi) Οι βοηθητικοί χώροι ανεξαρτήτου στάθμης (υπόγειοι ή ισόγειοι) για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους).

 

vii) Οι βοηθητικοί χώροι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ή συμπίεσης χαρτοκιβωτίων.

 

viii) Οι υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων μορφών ενέργειας που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης. Για τους υποσταθμούς που κατασκευάζονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού πρέπει να τηρείται απόσταση 2 m από τα όρια του γηπέδου, ενώ για τους λοιπούς δεν ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου.

 

ix) Οι στεγασμένοι χώροι και τα μόνιμα προστεγάσματα που στηρίζονται σε κατακόρυφα στοιχεία και προορίζονται για την εναπόθεση, χειρισμό και αποθήκευση του φορτίου.

 

10) Δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου του γηπέδου.

 

11) Για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης, κατά παρέκκλιση των προεδρικών διαταγμάτων 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004) και 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996) υπολογίζεται μία θέση στάθμευσης ανά 300 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του από [ΒΔ] 24-10-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4337/2015 (Α' 129) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώνεται από τη Βουλή με τυπικό νόμο, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.}

 

6. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6Α του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται η φράση και πολεοδομικού κέντρου και το εδάφιο β' μετά την προσθήκη αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Περιφερειακοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί: όλοι οι υπόλοιποι επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί πλην των Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς Σιδηροδρομικούς Σταθμούς επιτρέπονται χρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών και εγκαταστάσεων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών, καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου.}

 

7. Το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 45 παράγραφος 3 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2020.

 

8. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).}

 

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον 3 οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση.}

 

10. Το εδάφιο α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του φόρου προστιθέμενης αξίας, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από 3 τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.}

 

11. Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν με την ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου ή εργάτη γραμμής ή τεχνίτη γραμμής ή μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών και έχουν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) και 9 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011), δύνανται να επανέλθουν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέπουν μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, στις θέσεις που έχει αιτηθεί ο φορέας υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ειδικότερους κανονισμούς. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν ποσά που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν μεταφερθεί με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.