Νόμος 4574/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 79 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν με την ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου ή εργάτη γραμμής ή τεχνίτη γραμμής ή μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών και έχουν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) και 9 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011), δύνανται να επανέλθουν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέπουν μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, στις θέσεις που έχει αιτηθεί ο φορέας υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ειδικότερους κανονισμούς. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν ποσά που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν μεταφερθεί με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ανατίθεται σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η αποκλειστική αρμοδιότητα για την προετοιμασία, προκήρυξη και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης για την εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Η κατά τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία ασκεί, για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής έως την κατακύρωση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης αναγκαίας υποστηρικτικής δράσης, στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.