Νόμος 3891/10 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Σύνθεση - Συνεδριάσεις -Λειτουργία - Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Τα τακτικά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δεν μπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 

2. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν.

 

Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Πρόεδρο, στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.

 

Πρόσκληση των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφαση της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.

 

Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

3. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών τα οποία έχουν οριστεί να αναπληρώνουν.

 

4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντί αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

 

5. Η νομιμότητα της σύνθεσης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

 

6. Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.

 

7. Η σύγκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη της το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.

 

8. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Χρέη εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός.

 

9. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση τους.

 

10. Οι συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων όμως μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.

 

11. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

12. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

13. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ' αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

 

14. Η ψηφοφορία είναι φανερή.

 

15. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Μέσα σε 5 ημέρες από την καταχώριση αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα ή την ασφάλεια της χώρας, και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων δεν θίγει το δικαίωμα της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίηση τους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

16. Για τις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

 

17. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα τούτων.

 

18. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

 

19. Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος που επιφορτίζεται με το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, εκτός και εάν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 

20. Η υπογραφή του Προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, του Αντιπροέδρου, αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

21. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ανατίθενται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της ή υπάλληλο της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δρώντας συλλογικά.

 

22. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρο της και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ορίζει με απόφαση της το μέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

 

23. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως εκάστοτε ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.