Νόμος 3891/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Υπηρεσιακή κατάσταση μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποδοχές των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τις πιστώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

2. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων που προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2190/1994, πλην εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, επανέρχεται αυτοδικαίως, μετά τη λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Εφόσον είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικό Προσωπικό Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, χορηγείται άδεια, κατά τη διάρκεια της θητείας στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, κατά το άρθρο 17 παράγραφος 4 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982).

 

3. Η θητεία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή στον ίδιο κλάδο και στον ίδιο βαθμό θέση που συνιστάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Η επαναφορά του διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

 

4. Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, ύστερα από αίτηση του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ανακαλείται αυτοδίκαια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.