Νόμος 3891/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τον προϋπολογισμό κοινοποιεί στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό.

 

3. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζονται υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ως πόροι, για την άσκηση των εποπτικών, ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της, ανταποδοτικά τέλη:

 

α) επί των εσόδων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων από πάσης φύσεως σιδηροδρομικές μεταφορές,

 

β) επί των εσόδων του διαχειριστή υποδομής από τα τέλη χρήσης της υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και

 

γ) επί των εσόδων των εταιρειών συντήρησης τροχαίου υλικού από τις συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης, υπολογιζόμενα ως ποσοστό επί των ως άνω εσόδων, κατά περίπτωση ή με άλλο τρόπο.

 

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος των τελών, τα όργανα, η διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Για τη μίσθωση - εκμίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/1979), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο ΙΒ2.8 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.