Νόμος 3891/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου 3891/2010, του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, της σχετικής με τις αρμοδιότητές της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, των συστάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για συμμόρφωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό νόμιμο αίτημά της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο τη διαπίστωση της παράβασης και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής προστίμων σε περίπτωση υποτροπής.

 

β) Πρόστιμο έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της υπαίτιας επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.

 

3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο νόμο 3959/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις.

 

5. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.

 

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόμων, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

 

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 100.000 € για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή ή με την οριστική της απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά μέτρα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων έχουν ισχύ διάρκειας έως 3 μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη 3 μήνες.

 

8. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.