Νόμος 3891/10 - Άρθρο 9a

Άρθρο 9Α: Επενδύσεις τρίτων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται η κατασκευή και η εν γένει εκτέλεση έργων επί της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), καθώς και έργων σύνδεσης βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών και συναφών χώρων και εγκαταστάσεων με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η μελέτη και κατασκευή των έργων γίνεται με την έγκριση και την επίβλεψη της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις αναγκαίες προς τούτο απαλλοτριώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για έργα της ΕΡΓΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις αυτές βαρύνουν το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

2. Τα έργα της παραγράφου 1 μπορεί να αφορούν τη χρηματοδότηση στο σύνολο ή εν μέρει της μελέτης, κατασκευής και εν γένει εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση ή επέκταση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει το χαρακτήρα δωρεάς από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το Ελληνικό Δημόσιο.

 

3. Οι προδιαγραφές των ανωτέρω έργων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή καθορίζονται από τον Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και διαλειτουργικότητας για σιδηροδρομικά και συνοδευτικά έργα. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τα έργα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής.

 

4. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδομής και με αυτήν καθορίζεται, ο φορέας εκτέλεσης του έργου, οι όροι χρηματοδότησης, το ποσοστό ή το ποσό συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη συνολική δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος κάλυψης αυτής, οι διαδικασίες και τα όργανα διαχείρισης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων, καθώς και κάθε άλλος αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.