Νόμος 3912/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κανονισμοί λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καταρτίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας, προσωπικού και αποδοχών, προμηθειών και διαχείρισης κινδύνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

2. Α. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται:

 

α. Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες αποφυγής και επίλυσης σύγκρουσης συμφερόντων, υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.

 

β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου που αφορά την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο περιεχόμενό τους.

 

γ. Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των επιτροπών και λειτουργικών μονάδων της και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 

δ. Οι κανόνες των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας, ιδίως της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι θέσεις ευθύνης στις μονάδες των εν λόγω λειτουργιών με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές.

 

ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, καθώς και ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου - κεφαλαίου.

 

στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και τα προσόντα τους. Η πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, η οποία θα προάγει τη χρηστή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία της Εταιρείας.

 

Οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας.

 

Δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται αιτιολογημένα από το όργανο που καθορίζει ο κανονισμός λειτουργίας και μέσα στα όρια που τίθενται για αυτές.

 

Β. Με τον κανονισμό λειτουργίας συνιστώνται οι εξής Επιτροπές:

 

Επιτροπή Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών και άλλες Επιτροπές, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή. Οι Επιτροπές έχουν επαρκείς εξουσίες, κύρος και πόρους και αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Κινδύνων, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας.

 

α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το έργο του διοικητικού συμβουλίου και ενεργεί συμβουλευτικά - γνωμοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας της Εταιρείας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, διεθνείς φορείς και με οργανισμούς, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Εταιρεία.

 

β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σημαντικών κινδύνων και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, με ειδική αναφορά στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα οποία ορίζονται από αυτό.

 

γ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, 2 τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα οποία ορίζονται από τη γενική συνέλευση.

 

δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έχει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή / και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, 1 τουλάχιστον από τα οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ε. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών εντοπίζει και προτείνει, για επιλογή από τη γενική συνέλευση, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί το συνδυασμό ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείμενο, δεξιοτήτων, και εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 2 τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη αυτού.

 

στ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών είναι μη εκτελεστικά.

 

Γ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αμοιβών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης και αξιολόγησής του, καθώς και τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις πειθαρχικές ποινές.

 

Δ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο έκτο του παρόντος.

 

Ε. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή/διαχείρισή τους, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την παροχή ενός σταθερού και ελεγχόμενου πλαισίου.

 

ΣΤ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατ' αρχήν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες κατάλληλα και ανάλογα με τον σκοπό και τις δραστηριότητές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

3. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει αρχές και κανόνες και επί θεμάτων εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, παροχής εγγυήσεων και χρηματοδοτήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που αφορούν τους όρους, τις διαδικασίες και τον τρόπο επιλογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επενδυτικά ταμεία και άλλους αντίστοιχους φορείς, που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), προκειμένου να συν-επενδύουν ή να συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.