Νόμος 3938/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο του νόμου 3666/2008 (ΦΕΚ 105/Α/2008), που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στελεχώνεται από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τέσσερα έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί μια φορά για χρονικό διάστημα τριών ετών. Το ως άνω προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την αποχώρηση του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωση της. Ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2713/1999 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί, ύστερα από πρόταση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού του άρθρου 3, να αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)) με εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου Υπουργού ή διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2713/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που υπηρετούν.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3686/2008 (ΦΕΚ 158/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους μετατίθενται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας τους οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μετατίθενται, εφόσον επιθυμούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 100/2003 (ΦΕΚ 94/Α/2003)), έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.}

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στα πρόσωπα του παρόντος άρθρου παρέχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αναγκαία προστασία. Ανάλογη προστασία παρέχεται και στους ουσιώδεις μάρτυρες των υποθέσεων αυτών, τους πραγματογνώμονες, τα θύματα ή τους συγγενείς τους ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται στενά με αυτούς, όπου τούτο είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2 έως και 4 του νόμου [Ν] 2928/2001 (ΦΕΚ 141/Α/2001). Ως αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών για την εφαρμογή των ως άνω μέτρων προστασίας του παρόντος άρθρου νοείται ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 3.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις περιπτώσεις που ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για εγκλήματα του παρόντος νόμου δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο, το δε τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο αίρεται με σχετική διάταξη του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού του άρθρου 3, αν κριθεί ότι η άρση επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη στην περιοχή ευθύνης του:

 

α) των εγκλημάτων που διαπράττει ή συμμετέχει σε αυτά προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των βαθμών και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134 - 137Δ, 216 - 222, 235 - 246, 252 - 263Α, 322 - 324, 336 - 353, 372 - 400 και 402 - 406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς και β) των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο του νόμου 3666/2008 (ΦΕΚ 105/Α/2008), που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.