Νόμος 3965/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Πλήρωση θέσεων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2628/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Πλήρωση θέσεων προσωπικού

 

1. Η κάλυψη των θέσεων και των αναγκών σε προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 μπορεί να γίνει επίσης και με απόσπαση για διάστημα μέχρι δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόμα, με μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων από φορείς του δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.

 

Ο χρόνος της απόσπασης του προσωπικού της παραγράφου αυτής λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δημόσιου υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει ή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα από το οποίο αποσπάται.

 

2. Οι αποσπασμένοι κατά το χρόνο της απόσπασης τους λαμβάνουν όλες τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή της θέσης από την οποία αποσπώνται, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε ονομασία οριζομένων ειδικών επιδομάτων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξακολουθεί να βαρύνει το νομικό πρόσωπο από το οποίο αποσπάστηκαν ενώ υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ήδη ασφαλισμένοι.

 

3. Οι αποδοχές του προσωπικού των περιπτώσεων β' και γ', της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κλιμακώνονται ανάλογα με τη θέση τους στον Οργανισμό ως Προϊσταμένων ή μη και το χρόνο υπηρεσίας τους σε αυτόν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.