Νόμος 3965/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπηρεσία των Διευθυντών Τμημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2628/1998 όπως αρχικά ίσχυσε, λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου Τμήματος από του χρόνου τοποθέτησης τους στις θέσεις αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Δακτυλογράφων - Χειριστών Η/Υ που υπηρετούν στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος κατατάσσονται αντιστοίχως και σε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικών Γραμματέων της περίπτωσης α', της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2628/1998 όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος. Για την κατάταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

3. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στον Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος καλύπτει αυτοδικαίως τις θέσεις της περίπτωσης γ', παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2628/1998, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Οι συμβάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του προηγούμενου εδαφίου που είναι ενεργές την 30-05-2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από το χρόνο λήξης τους μέχρι την 31-12-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν 2/60752/0004/09-09-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1538/Β/2010).

 

5. Μέχρι τον ορισμό των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2628/1998, ο Οργανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί με το προγενέστερο οργανωτικό σχήμα αυτού. Οι νέες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων Τμημάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.