Νόμος 3979/11 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει, συνοδεύεται από παράβολο Δημοσίου σαράντα (40) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παράβολου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 

2. Με τη συγκρότηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων λήγει η θητεία των μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν εξετάστηκαν από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζονται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Για τα εκκρεμή ερωτήματα που αφορούν επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής του ερωτήματος στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όλες οι θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προκηρύσσονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 84 - 86 του ανωτέρω Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.}

 

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1. γ.(5), το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.γ.(5) και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3.γ.(4) του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η γραπτή δοκιμασία αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της Διοικητικής Δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κλπ.), τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και τις γενικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κατανόηση γραπτού λόγου κ.λ.π.).}

 

5. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 (129/Α/1982), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3613/2007 (263/Α/2007), η φράση σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών αντικαθίσταται με τη φράση σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-12-2010.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 (180/Α/1999) και της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 1832/1989 (54/Α/1989) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Γραμματείς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 3549/2007 (69/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.