Νόμος 3996/11 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ορολογία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος Κοινωνικός Επιθεωρητής, αυτός αντικαθίσταται εφεξής από τον όρο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων.

 

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι Τεχνικός Επιθεωρητής και Υγειονομικός Επιθεωρητής, αυτοί αντικαθίστανται εφεξής από τον κοινό όρο Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης και Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, αυτοί αντικαθίστανται από τον όρο Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντίστοιχα.

 

4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, αντικαθίσταται από τον όρο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

 

5. Όπου σε διατάξεις που αφορούν στην Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρεται ο όρος Τμήμα ή Γραφείο Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, αντικαθίστανται από τον όρο Τμήμα ή Γραφείο Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντίστοιχα.

 

6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτός αντικαθίσταται από τον όρο άτομα με αναπηρία.

 

7. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος αδήλωτη εργασία, νοούνται όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.