Νόμος 3996/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Εγγραφή στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών πριν την Έναρξη Επαγγέλματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, μπορούν να υπαχθούν:

 

α.α. Οι πτυχιούχοι υγειονομικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο υγειονομικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών. Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και μέχρι δύο έτη.

 

β.β. Οι υγειονομικοί για τους οποίους προβλέπεται λήψη ειδικότητας, μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων για το χρονικό διάστημα αναμονής και τα τυχόν ενδιάμεσα διαστήματα που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτηση τους για την λήψη κύριας ειδίκευσης και μέχρι τρία έτη.

 

β. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται οι υγειονομικοί, που μετά την έναρξη του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 517/1988 (ΦΕΚ 233/Α/1988) ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ανωτέρω τομέα για διαστήματα ανάμεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης, και μέχρι δύο έτη συνολικά. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την επανέναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισης τους με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και ανατρέχει στην ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης ασφάλισης.

 

Χρόνοι ασφάλισης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α' και β' και έχουν ήδη αναγνωριστεί δεν μπορούν να αναγνωριστούν εκ νέου.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι να μην ασκούν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην έχουν στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα συνεπεία της οποίας υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου η ασφάλιση διακόπτεται, ο χρόνος ασφάλισης διαγράφεται και τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

 

γ. Όσοι ασφαλιστούν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές ελεύθερου επαγγελματία με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που ρυθμίζεται με την παρούσα διάταξη, καθώς και ο χρόνος όσων έχουν υπαχθεί σε ανάλογη ρύθμιση ασφάλισης με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών θεωρείται πλασματικός με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

 

Αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει των περιπτώσεων α)α', β)β' και β' δεν ανακαλούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.