Νόμος 3996/11 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Παράλληλη Ασφάλιση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 01-01-1993 και είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας με την επαγγελματική ιδιότητα, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

β. Για τους ασφαλισμένους στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, που θα διαγραφούν από τον ανωτέρω Κλάδο μετά την υποχρεωτική τους υπαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, το ύψος της παροχής που θα λάβουν από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για το χρόνο ασφάλισης που έχουν διανύσει σε αυτόν, θα προσδιοριστεί μετά από οικονομική μελέτη.

 

γ. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση, και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών σύμφωνα με τα ανωτέρω, από δραστηριότητα που έχει αναληφθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση χωρίς τον υπολογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Για τυχόν τμήμα χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, μετά την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, η Ειδική Προσαύξηση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2)α του άρθρου 8 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01-08-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.