Νόμος 3996/11 - Άρθρο 83

Άρθρο 83


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998 (ΦΕΚ 72/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται άτοκα στον δικαιούχο κατόπιν αιτήσεως του. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον δικαιούχο από τον Οργανισμό συντάξεις ή άλλες πάσης φύσεως παροχές, επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με τις εισφορές αυτές.

 

Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποβιώσαντα ασφαλισμένο καταβάλλονται, άνευ ευθύνης του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων έναντι τυχόν κληρονόμων δυναμένων να στραφούν μόνο κατά του λαβόντος, στον επιζώντα σύζυγο και, εν ανυπαρξία τούτου, στον κληρονόμο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους λοιπούς κληρονόμους.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται επίσης στην περίπτωση που το αρμόδιο Όργανο ασφάλισης ζητήσει εγγράφως από τον ασφαλισμένο δικαιολογητικά ή άλλη πληροφορία χρήσιμη, προκειμένου να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, και ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει τα ζητηθέντα στοιχεία εντός εξαμήνου από τότε που του ζητήθηκαν, ή στην περίπτωση που το αρμόδιο Όργανο ασφάλισης αδυνατεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά, επειδή ο ασφαλισμένος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας και δεν έχει γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων τη νέα διεύθυνση κατοικίας του. Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, από την 1η του μήνα έκδοσης της απόφασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στη συνέχεια τα ζητηθέντα στοιχεία και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, επανεγγράφεται στα Μητρώα Ασφαλισμένων από το μήνα που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Ο Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται να ζητήσει με έγγραφο του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης περί εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η εγγραφή πραγματοποιήθηκε παρά το νόμο, ή την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση της σχετικής περί απονομής σύνταξης απόφασης, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόμο. Το έγγραφο για την επανεξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση. Προκειμένου για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδίκη ή Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το Όργανο εκδικάσεως Εφέσεων, η αίτηση επανεξέτασης απευθύνεται στο αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό Όργανο Ενστάσεων.}

 

4. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31-12-2011, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ' αριθμόν [Α] 400/106/1979 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 191/Β/1979) εφαρμόζεται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

5. Η τελευταία περίοδος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.