Νόμος 4001/11 - Άρθρο 117g

Άρθρο 117Γ: Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με το νόμο 4425/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης σύμφωνα με το άρθρο 117Β και, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του νόμου 4425/2016.

 

2. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και προκειμένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε αυτή, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 4425/2016. Ειδικότερα, και προς υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του νόμου 4425/2016. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω εγκριτικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 

3. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και το αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ' ελάχιστον, Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα με φυσική παράδοση, όπως ορίζονται με το νόμο 4425/2016. Για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών το Χρηματιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις αναγκαίες πράξεις και συνάπτει τις αναγκαίες συμφωνίες με το Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρεία και τη θυγατρική αυτού εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ανώνυμη εταιρεία (ΕΤΕΚ) για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ή άλλο συνδεόμενο με το Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρεία διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 4425/2016.

 

4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών της προηγούμενης παραγράφου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία με άλλους διαχειριστές αγοράς του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 600/2014, που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των Αγορών Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων τους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4425/2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.