Νόμος 4001/11 - Άρθρο 133

Άρθρο 133: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καθώς και της παραγράφου 3 για την περίπτωση χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Αδειών. Στην άδεια παραγωγής περιλαμβάνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του δυναμικού παραγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναμικού παραγωγής, με βάση το ως άνω χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στον κάτοχο της άδειας παραγωγής υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ίση με τη μη υλοποιηθείσα εξοικονόμηση κόστους ή ίση με το πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για κάλυψη της ζήτησης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί προ της 01-08-2016, ο κάτοχος των αδειών παραγωγής οφείλει, μέχρι την 01-02-2017, να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των αδειοδοτημένων μονάδων. Στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω διοικητικού μέτρου. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης του χρονοδιαγράμματος η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που εκφεύγουν του ελέγχου του κατόχου της άδειας.

 

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία του δυναμικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

 

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, σύμφωνα με την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι την 01-01-2021, χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, άδεια παραγωγής για την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την επέκταση υπάρχουσας συμβατικής δυναμικότητας, καθώς και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας που χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους εξ ολοκλήρου πέραν του ελέγχου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Η πλήρης αποξήλωση των κύριων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάμενο σταθμό παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά υπάρχουσα δυναμικότητα, αλλά κατασκευή νέων μονάδων.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάθε 2 έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την απόφασή της παραγράφου 2 του άρθρου 108Α, έχει καθορίσει ότι οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι μέσω της αυτόνομης ανάπτυξής του, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:

 

(α) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

 

(β) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

(γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

 

(δ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

(ε) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

 

(στ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Για την περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να ορίζει την απόδοση των επενδυομένων κεφαλαίων του έργου.

 

6. Αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο εκδήλωσης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά την παράγραφο 5, με απόφασή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού κατά την έννοια της παραγράφου 3. Μέχρι την 30-09-2017, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται σε λήψη των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις μονάδες που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

7. Στην περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η ηλεκτροδότηση του αντίστοιχου Συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος αυτού με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο του ΕΔΔΗΕ, είναι, σε μακροπρόθεσμη βάση, οικονομικά αποδοτικότερη, σε σύγκριση με την αυτόνομη ανάπτυξή του, μπορεί να χορηγείται άδεια παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με την έννοια που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης παράγραφος 2 του άρθρου 108Α για την οικονομικότητα της διασύνδεσης συγκεκριμένου Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής για συμβατικές μονάδες στο εν λόγω Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών χορηγείται για 3 έτη και με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο των προηγούμενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της παραγράφου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.