Νόμος 4414/16 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 108 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι σχετικές προθεσμίες, οι υπόχρεοι καταβολής τιμημάτων και τελών και οι σχετικές μεθοδολογίες και οι παράμετροι αυτών για τον υπολογισμό και επιμερισμό των επιβαρύνσεων, τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται, οι χρηματοοικονομικές διευθετήσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

2. Μετά το άρθρο 108 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται άρθρο 108Α ως εξής:

 

{1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η διαδικασία εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέσω της διασύνδεσής τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ, σε σχέση με τη εξακολούθηση της ηλεκτροδότησής του(ς) ως Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την αξιολόγηση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών των αρμόδιων διαχειριστών ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ως προς το ζήτημα αυτό. Η απόφαση αυτή αφορά σε Συστήματα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των οποίων τα έργα διασύνδεσής τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ δεν έχουν περιληφθεί στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 ή το αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια καθορίζει με απόφασή της τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν κοινής εισήγησης που υποβάλλεται από τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1. Η εισήγηση αυτή βασίζεται σε πόρισμα ομάδας εργασίας που συνίσταται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου 4001/2011, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η τεχνικοοικονομική διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτόνομης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη διεθνή εμπειρία από την κατασκευή παρόμοιων έργων.

 

Στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης μπορεί να εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με την τεχνικοοικονομική εξέταση των επιλογών ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

3. Η διαδικασία της παραγράφου 2 ολοκληρώνεται έως την 31-12-2017 για το σύνολο των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έως 1 έτος, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της κατανάλωσης του συνόλου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως καταγράφηκε, κατά το τελευταίο, σε σχέση με τη λήψη της απόφασης αυτής, ημερολογιακό έτος λειτουργίας τους.

 

4. Η διαδικασία της παραγράφου 2 μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, ή νωρίτερα, μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εάν έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή των τεχνικοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (κόστος προμήθειας συμβατικών καυσίμων, κόστη τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, κόστη τεχνολογίας διασυνδέσεων κ.α.) ή έχει υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα τρίτου.

 

5. Προκειμένου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ανταποκριθεί εγκαίρως στο έργο των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Πανεπιστημιακά ή Πολυτεχνικά ή Τεχνολογικά ιδρύματα για την παροχή συμβουλευτικού έργου, μέχρι του συνολικού ποσού των 100.000 € ετησίως, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμου.

 

6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την ένταξη του έργου διασύνδεσης που έχει κριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως οικονομικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, με βάση και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης έργου διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω επίκλησης αδυναμίας του αρμόδιου Διαχειριστή την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω μη αποδοχής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που ανάγονται ιδίως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση που επιλέγεται, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, με πρωτοβουλία της Αρχής ή κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος τρίτου, η οποία εκκινεί με αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον αντίστοιχο Κώδικα Διαχείρισης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.

 

7. Για έργα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορούν διασυνδέσεις Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τα οποία υλοποιούνται μέσω των διαδικασιών της παραγράφου 7)β του άρθρου 108 και των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 108Α, ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ συστήνει και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Διασυνδέσεων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αποπληρωμή των επενδύσεων αυτών. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του λογαριασμού αυτού και κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαχείρισή του.

 

8. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων διασυνδέσεων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ανεξάρτητα από το φορέα και τον τρόπο υλοποίησής τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιβαρύνσεις των καταναλωτών, ανά κατηγορία καταναλωτή, συνολικά από χρεώσεις ΥΚΩ και τέλη χρήσης ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρεώσεις για την εκτέλεση των διασυνδέσεων αυτών, δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν στην περίπτωση μη υλοποίησης των διασυνδέσεων αυτών.

 

9. Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ανεξαρτήτως φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο ΔΠΑ ή την ανάθεσή του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή σε άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, είτε στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραμμα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που επιλέγεται μέσω εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για τις ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδρομή της ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας διαπιστώνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες ΥΚΩ που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής.}

 

3. Το άρθρο 133 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καθώς και της παραγράφου 3 για την περίπτωση χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Αδειών. Στην άδεια παραγωγής περιλαμβάνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του δυναμικού παραγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναμικού παραγωγής, με βάση το ως άνω χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στον κάτοχο της άδειας παραγωγής υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ίση με τη μη υλοποιηθείσα εξοικονόμηση κόστους ή ίση με το πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για κάλυψη της ζήτησης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί προ της 01-08-2016, ο κάτοχος των αδειών παραγωγής οφείλει, μέχρι την 01-02-2017, να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των αδειοδοτημένων μονάδων. Στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω διοικητικού μέτρου. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης του χρονοδιαγράμματος η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που εκφεύγουν του ελέγχου του κατόχου της άδειας.

 

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία του δυναμικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

 

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, σύμφωνα με την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι την 01-01-2021, χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, άδεια παραγωγής για την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την επέκταση υπάρχουσας συμβατικής δυναμικότητας, καθώς και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας που χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους εξ ολοκλήρου πέραν του ελέγχου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Η πλήρης αποξήλωση των κύριων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάμενο σταθμό παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά υπάρχουσα δυναμικότητα, αλλά κατασκευή νέων μονάδων.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάθε 2 έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την απόφασή της παραγράφου 2 του άρθρου 108Α, έχει καθορίσει ότι οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι μέσω της αυτόνομης ανάπτυξής του, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:

 

(α) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

 

(β) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

(γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

 

(δ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.

 

(ε) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

 

(στ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Για την περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να ορίζει την απόδοση των επενδυομένων κεφαλαίων του έργου.

 

6. Αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο εκδήλωσης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά την παράγραφο 5, με απόφασή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού κατά την έννοια της παραγράφου 3. Μέχρι την 30-09-2017, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται σε λήψη των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις μονάδες που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

7. Στην περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η ηλεκτροδότηση του αντίστοιχου Συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος αυτού με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο του ΕΔΔΗΕ, είναι, σε μακροπρόθεσμη βάση, οικονομικά αποδοτικότερη, σε σύγκριση με την αυτόνομη ανάπτυξή του, μπορεί να χορηγείται άδεια παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με την έννοια που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης παράγραφος 2 του άρθρου 108Α για την οικονομικότητα της διασύνδεσης συγκεκριμένου Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής για συμβατικές μονάδες στο εν λόγω Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών χορηγείται για 3 έτη και με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο των προηγούμενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της παραγράφου 6.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 134 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύμφωνα και με τους όρους της απόφασης 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού άδεια για την προμήθεια των καταναλωτών στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά Απομονωμένα Δίκτυα.}

 

5. Μετά το άρθρο 137 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται άρθρο 137Α ως εξής:

 

{1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17-02-2019. Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για τη προμήθεια και η νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 01-01-2017. Για τα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 2 και με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν να υφίστανται σε κάθε δεδομένο απομονωμένο δίκτυο ουσιώδη προβλήματα που δεν επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει την άρση των εν λόγω προβλημάτων, αποφασίζει την απένταξη του σχετικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από το καθεστώς της παρέκκλισης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής Επιλέγοντες Πελάτες. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τις από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 17-02-2019, καταρτίζει σε ετήσια βάση Έκθεση, με την οποία προσδιορίζονται, για κάθε Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: α) κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγμα της αγοράς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, β) η κατάσταση των επενδύσεων σε υποδομές σε σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και ουσιαστικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγμα της αγοράς και δ) κατά πόσον τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη μη ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδομές, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την απόφαση της παραγράφου 1.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 138 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες.}

 

7. Το άρθρο 139 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.