Νόμος 4001/11 - Άρθρο 137a

Άρθρο 137Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17-02-2019. Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για τη προμήθεια και η νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 01-01-2017. Για τα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 2 και με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν να υφίστανται σε κάθε δεδομένο απομονωμένο δίκτυο ουσιώδη προβλήματα που δεν επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαπιστώνει την άρση των εν λόγω προβλημάτων, αποφασίζει την απένταξη του σχετικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από το καθεστώς της παρέκκλισης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής Επιλέγοντες Πελάτες. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τις από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 17-02-2019, καταρτίζει σε ετήσια βάση Έκθεση, με την οποία προσδιορίζονται, για κάθε Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: α) κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγμα της αγοράς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, β) η κατάσταση των επενδύσεων σε υποδομές σε σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και ουσιαστικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγμα της αγοράς και δ) κατά πόσον τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη μη ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδομές, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την απόφαση της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.