Νόμος 4002/11 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Μεταφορές χρημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξαγάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, διενεργούνται υποχρεωτικά από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

2. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με ευθύνη τους. Κάθε συναλλαγή ή κίνηση λογαριασμού που αφορά παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

 

3. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό, καθώς και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στον λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε 3 ημέρες.

 

4. Η καταβολή του αντιτίμου για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Παιγνίων.

 

5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών ή τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς που τηρούν σ' αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και είναι αναρτημένος στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα διαβιβάζουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασμών από τους οποίους έχουν γίνει συναλλαγές και των προσώπων που τους κατέχουν. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επιβάλλεται στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα πληρωμών ή στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και ίσο με 500 τουλάχιστον €.

 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με τις συναλλαγές των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων Ατομικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4170/2013.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.