Νόμος 4002/11 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ανεξάρτητα από τον τρόπο συμμετοχής των παικτών σε αυτά, επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στον πάροχο των υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκμετάλλευσή τους. Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής του παιγνίου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με απόφασή του, καθορίζει το μέγιστο ανά εικοσιτετράωρο και ανά μέσο, χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παίγνια μέσω των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

 

2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δια των τηλεπικοινωνιακών μέσων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στον πάροχο των υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκμετάλλευσή τους. Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής του παιγνίου.

 

3. Για τα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και προκειμένου να αδειοδοτηθούν πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του ορισμού της περίπτωσης β' του άρθρου 25, να συντρέχουν επιπλέον σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Η δομή του παιγνίου να διαθέτει τουλάχιστον δύο φάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον της μιας το αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων ενώ μίας το πολύ, έστω και εν μέρει από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης.

 

β) Αν το παίγνιο διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η διεξαγωγή πρέπει να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή.

 

4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζεται επιπλέον κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, των υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων, των περιορισμών και των απαγορεύσεων που αφορούν τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα αποδιδόμενου στους συμμετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς και των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται σε τρίτους που, με οποιονδήποτε τρόπο, εμπλέκονται στη διεξαγωγή και μετάδοση των παιγνίων του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος.

 

5. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται το ύψος των καταβαλλόμενων τελών και παραβόλων για τη χορήγηση και διατήρηση των αδειών του άρθρου αυτού, το είδος και το ύψος των απαιτούμενων εγγυήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων επιτρέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του άρθρου αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Αποδοχή εκ μέρους του παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Οι αρχές και οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν, εκτός των άλλων, την προστασία εκείνων που συμμετέχουν στα παίγνια, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ανηλίκων.

 

β) Απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 και του φόρου στα κέρδη των παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

γ) Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52.

 

7. Η συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια του άρθρου αυτού μέσω χρέωσης του τηλεφωνικού τους λογαριασμού, δεν εμπίπτει στην έννοια της πίστωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.