Νόμος 4002/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Συγχώνευση νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 16 της από [Π] 28-07-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΦΕΚ 117/Α/1978), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α/1979) και το άρθρο 12 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου 1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών μεταφέρονται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται εφεξής από αυτόν.

 

Οι υπηρεσιακές μονάδες του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών συνεχίζουν τη λειτουργία τους στη Θεσσαλονίκη.

 

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, οι ερευνητές επί θητεία και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που έχουν προσληφθεί σε αυτό μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταρτίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 3044/2002 μεταφέρεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών.

 

2. α) Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συνεστήθη με την αριθμόν 9082/10-08-1969 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 650/1970 (ΦΕΚ 175/Α/1970) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας Ματθαίος Λιούγκας και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που νομιμοποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 650/1970 και εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συνεστήθη με την αριθμόν 5580/22-07-1959 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 650/1970 και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

β) Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που νομιμοποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 650/1970, μετονομάσθηκε με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 907/1975 (ΦΕΚ 289/Α/1975) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 52/2000 (ΦΕΚ 43/Α/2000) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

γ) Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συνεστήθη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 237/1985 (ΦΕΚ 88/Α/1985) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συνεστήθη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 54/2000 (Α'43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

 

δ) Η περίπτωση β)1 του άρθρου 40 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.}

 

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1646/1986 (ΦΕΚ 138/Α/1986) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής.}

 

3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, στην περίπτωση της συγχώνευσης των νομικών προσώπων της υποπαραγράφου 2 της παρούσας, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού των καταργούμενων φορέων, καθώς και τα θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο προσωπικό και τις αρμοδιότητες του.

 

4. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.