Νόμος 4002/11 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία, η σύσταση της οποίας προβλέφθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), συνεστήθη με την απόφαση 8491/ΕΓΔΕΚ0193 (ΦΕΚ 347/Β/2007) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγχωνεύεται δι' απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Οι σκοποί της εταιρείας, όπως προκύπτουν από την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3614/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8491/ΕΓΔΕ-Κ0193 (ΦΕΚ 347/Β/2007), εκπληρώνονται εφεξής από την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στους ιδρυτικούς τους νόμους και στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) και του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 37/Α/1993) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

 

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, μέχρι τη λήξη της σύμβασης του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

 

3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ψηφιακών Ενισχύσεων περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμενου δι' απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το όργανο διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγχώνευση των Ψηφιακών Ενισχύσεων Ανώνυμη Εταιρεία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού της απορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα εταιρεία. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία θα επιτελεί τις ως τώρα λειτουργίες της Ψηφιακές Ενισχύσεις Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, που συνεστήθη με το άρθρο πρώτο του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία και ειδικότερα το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα επέλθει η συγχώνευση αυτή με ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 

Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία θα επιτελεί τις ως τώρα λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.