Νόμος 4002/11 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Συγχώνευση των εταιρειών Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εταιρείες Ανώνυμη εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμικών και πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 420/1986 (ΦΕΚ 198/Α/1986) και Εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών ανώνυμη εταιρεία (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 385/1986 (ΦΕΚ 168/Α/1986), συγχωνεύονται με την Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 482/1985 (ΦΕΚ 174/Α/1985) και η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 μπορεί να τροποποιεί το καταστατικό της με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, δι' απορροφήσεως της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη. Η απορροφούσα εταιρία μετονομάζεται σε Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας, ενώ ο διακριτικός της τίτλος Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων παραμένει ο ίδιος.

 

2. Η συγχώνευση των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) και του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση από την Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτές με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας και αποτελούν προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.

 

4. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.

 

5. Οι απορροφούμενες εταιρίες μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

 

6. Μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, εισφέρονται στην απορροφούσα ως άνω εταιρία τα εργαστήρια του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστικών, με το σύνολο του εξοπλισμού τους, καθώς και το σήμα ποιότητας για την πιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων. Η εισφορά γίνεται, ύστερα από αποτίμηση των εργαστηρίων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση των εκδοθησόμενων μετοχών στην ανώνυμη εταιρεία Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

7. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από την αυτοδίκαιη λύση των ως άνω εταιριών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται 15 εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίσει εκκαθαριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

8. Η αρμοδιότητα εποπτείας των παραπάνω εταιριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγχώνευσης όσο της απορροφούσας Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.