Νόμος 4038/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία και εισφορά της στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 63 του νόμου 4002/2011 συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών και Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων από την Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΟΤ ΑΕ), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, τα εργαστήρια χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών καλωδίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυμερών και ελαστικών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρία Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και εισφέρεται στην εταιρία Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), που θα προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από αποτίμησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν στην Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία. Για την ως άνω απόσχιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία και Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων και αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2190/1920. Όσα σήματα συμμόρφωσης - ποιότητας της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία φέρουν στοιχεία του διακριτικού τίτλου της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία, εν μέρει ή στο σύνολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου και δεν εισφέρονται.

 

2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο. Η απορροφούσα Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

 

3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής της εταιρίας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον εισφερόμενο κλάδο μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στο προσωπικό της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, μετά από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου από την Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξής τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της εταιρίας. Το προσωπικό αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τον εισφερόμενο κλάδο στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων και αποτελεί προσωπικό της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων με τους όρους εργασίας που έχει αποδεχθεί. Η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία. Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων με την παραπάνω διαδικασία παραμένει στην Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυτής.

 

4. Η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, δε θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 και επόμενα του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986)).

 

5. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα.

 

6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30-06-2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανώνυμη εταιρεία και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 περιπτώσεις ε' και στ' του νόμου [Ν] 372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται, αφότου ίσχυσε, η παράγραφος 6 του άρθρου 63 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 63 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.