Νόμος 4002/11 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Λύση Ανωνύμων Εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η ανώνυμη εταιρεία Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 1943/1991 και η άδεια σύστασης της οποίας δόθηκε με την απόφαση 39697/ΔΕΚ02355/1997 (ΦΕΚ 1088/Β/1997) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1100/1980 (ΦΕΚ 295/Α/1980) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκαθάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους.

 

β) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μεταφέρονται, αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας, στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

 

γ) Το προσωπικό του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που μεταφέρεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος διατίθενται στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης του.

 

δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.

 

Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εποπτεύει την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία του παρόντος άρθρου, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που έχει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας ορίζει τον εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

 

2. α) Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία, που μετονομάστηκε με το άρθρο 73 παράγραφος 16 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) και η οποία συστάθηκε με την παράγραφο 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) και την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010) και η ανώνυμη εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΜΑ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση.

 

β) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση του ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών και, ιδίως, η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει τους εκκαθαριστές μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζονται οι εκκαθαριστές με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

 

δ) Οι οποιασδήποτε μορφής συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι συμβάσεις έργου που αυτές έχουν συνάψει καταγγέλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν με έμμισθη εντολή κατά τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία μπορούν με αίτηση τους, μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να μεταφέρονται με την ίδια σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η μεταφορά γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ε) Το άρθρο 14 του νόμου 3525/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού κάθε χρηματικής χορηγίας, που υποβάλλεται στο Γραφείο Χορηγιών και εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρακρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και αποδίδεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του ποσοστού αυτού.

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων αναλαμβάνει την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού.}

 

στ. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ανώνυμη εταιρεία, απαγορεύεται κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και κάθε τυχόν αρξάμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.