Νόμος 3734/09 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) To Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Υπουργού αυτού, δύναται να συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία και με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΤΗΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό τη διαμόρφωση και τη διαδικασία της εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για τον τουρισμό υπαίθρου και τις ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στα πλαίσια της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.

 

2) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αμεταβίβαστες.

 

3) Στη Γενική Συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης. Η εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του νόμου [Ν] 2190/1920.

 

4) Με το καταστατικό της εταιρείας που θα συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη καθορίζονται η έδρα, η διάρκεια, ο σκοπός και τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του νόμου 3429/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

5) Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται:

 

α) από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους,

β) τον Τακτικό Προϋπολογισμό,

γ) την εκμετάλλευση της περιουσίας της,

δ) δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

ε) από δάνεια κάθε μορφής και

στ) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

6) Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών της η εταιρία δύναται να λειτουργεί και ως φορέας παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, δυνάμενη να επιχορηγείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες θα καθορίζεται και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας.

 

7) Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

 

8) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, το προσωπικό της εταιρείας, τις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις αυτού, καθώς και τα έξοδα παράστασης και τις αποζημιώσεις των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας ρυθμίζονται εκάστοτε με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.