Νόμος 4014/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σύνταξης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και την εν γένει προώθηση των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών καταρτίζεται ανά κατηγορία ή/και είδος έργων και τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιστοποίηση των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Μητρώο εγγράφονται αξιολογητές με εξειδικευμένη και επαρκή εμπειρία σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατηγοριών έργων. Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχουν ή με τα οποία συνδέονται συμβατικά. Τα νομικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται επίσης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια του όρου Πιστοποιημένος Αξιολογητής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ανατίθεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 είτε κατόπιν αιτήματος της ίδιας είτε κατόπιν αιτήματος που απευθύνεται σε αυτήν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται είτε κατά την έναρξη ή/και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6. Η επιλογή Αξιολογητή γίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μέσω κλήρωσης που διεξάγεται από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση, από την επιλογή αποκλείεται ο συντάκτης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου ή δραστηριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των άρθρων 3 και 4, προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και ενδελεχή έλεγχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποστολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς γνωμοδότηση, ανάρτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε δημόσια διαβούλευση, υποβολή αιτήματος στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για σύγκλησή του στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή αντίστοιχα, Σχεδίου απόφασης απόρριψης.

 

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αξιολογητή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί ποιες από τις γνωμοδοτήσεις που τυχόν δεν υπεβλήθησαν είναι ουσιώδεις, προκειμένου να υποδείξει στον Αξιολογητή εάν απαιτείται η σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Το Σχέδιο του Αξιολογητή υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία προβαίνει σε αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των γνωμοδοτήσεων, των απόψεων του κοινού και του φορέα και κατά περίπτωση εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποιήσεις ή το απορρίπτει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

 

Εν συνεχεία, εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την απόφαση απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών.

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή αντίστοιχα, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Επιπροσθέτως, οι Αξιολογητές δύνανται να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση του Φακέλου Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και να εισηγούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

Ομοίως, δύνανται να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση του Φακέλου Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, να εισηγούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και να συντάσσουν, εφόσον τους ζητείται, το σχέδιο απόφασης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση α)α) της περίπτωσης

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Σε κάθε περίπτωση, οι Αξιολογητές δεσμεύονται από τις ελάχιστες προθεσμίες που τίθενται για τη διεκπεραίωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή των επιμέρους σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Ο Αξιολογητής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κατά την κρίση του, να ζητά τη συνδρομή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής για την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωση του έργου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

4. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχεδίων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού σφάλματος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόμενο συνδρομής της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις κυρωτικής διαδικασίας.

 

5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στις εξουσιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγματος για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η διεκπεραίωση των διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:

 

α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο, είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νομικά πρόσωπα.

 

β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές,

 

γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος,

 

δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

 

ε) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την είσπραξη από τον Αξιολογητή της αμοιβής του και

 

στ) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του Αξιολογητή από τον φορέα του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή διενεργείται κατόπιν αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπόμενης από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 αμοιβής απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.