Νόμος 4014/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικού Μητρώο καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ' όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τη μέριμνα εισαγωγής, αμελλητί, κάθε πληροφορίας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, έχει η αρμόδια υπηρεσία ή ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αντιστοίχως, εφόσον επισπεύδει την ενέργεια ή κομίζει το έγγραφο. Κατ' εξαίρεση, τα σχόλια που υποβάλλονται από το κοινό στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, δύναται να υποβάλλονται εγγράφως.

 

3. Οι προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου διασφαλίζουν την:

 

α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα και ακρίβεια των περιεχομένων του.

 

β) Ασφαλή υποβολή των δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

 

γ) Αναζήτηση στα περιεχόμενα του, μέσω μεταδεδομένων

 

δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχομένων του.

 

ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, όταν είναι διαθέσιμα και ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

στ) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς έργων ή δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλη δημόσια αρχή. Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν εγκαταστάσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση για την υποβολή φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εταιρεία διατηρεί την κεντρική πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στο σύνολο των φακέλων αδειοδότησης των εγκαταστάσεών της.

 

ζ) Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικού Μητρώο για θέαση, μεταφόρτωση δεδομένων και συμμετοχή στη διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.

 

(η) Οι μελετητές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και αποκλειστικά στον φάκελο αδειοδότησης που τους έχει ανατεθεί, μόνο κατόπιν έγκρισης του φορέα του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, λαμβάνουν αυτόματα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος, ακόμη και σε περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή κατάργησης της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ή αλλαγής του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

 

Η Περιβαλλοντική Ταυτότητα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στο έργο είτε πριν από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είτε μετά από αυτές και το συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση ΕMAS αναζητούν μέσω της Περιβαλλοντικής Ταυτότητας του έργου ή της δραστηριότητας κάθε σχετική διαθέσιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

 

5. Οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικού Μητρώο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές, η γραμμογράφηση και ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών αρχείων του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. Εάν στα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνεται γεωχωρική πληροφορία σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010), αυτή θα πρέπει να είναι γεωαναφερόμενη και σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικού Μητρώο τίθεται σε λειτουργία εντός 1 έτους από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

6. Από την 01-01-2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Η δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, θα διεξάγεται μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου. Από τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, οι αιτήσεις ή/και δηλώσεις των οποίων διεκπεραιώνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΗΛΥΑ), μέχρι τη διασύνδεση του τελευταίου με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.