Νόμος 4015/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Χρηματοδότηση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για την οικονομική ενίσχυση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τέλος κάθε έτους λογαριασμό, από τον οποίο θα προκύπτει ότι το κονδύλι της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης διατέθηκε για την εκπλήρωση των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο σκοπών. Ποσά που διατέθηκαν κατά παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο αναζητούνται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 

2. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την καταβολή σε αυτή κάθε χρόνο ποσοστού 2% από τα έσοδα του, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010). Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €.

 

3. Από τα ίδια έσοδα της προηγούμενης παραγράφου επιχορηγείται μία ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει για το σύνολο των αποδεκτών το ποσό του 1.000.000 €. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Για τις οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου προς τις υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 3698/2008, δεν αναζητούνται δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις διατάξεις αυτές και ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνει χώρα με το ποσοστό που προέβλεπε η παράγραφος 18 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2810/2000 πριν την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης με την προαναφερόμενη διάταξη του νόμου 3698/2008. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση με βάση τα έσοδα του 2011 δίδεται ποσοστό 0,60% στη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας και 0,40% στη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τις μεταγενέστερες ενισχύσεις, αυτές χορηγούνται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συνομοσπονδία που βάσιμα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν επιχορηγούνται.

 

4. Για τον υπολογισμό και την απόδοση στους παραπάνω φορείς της ενίσχυσης με βάση τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3877/2010 και μέχρι την οριστική απόδοση του συνόλου της ενίσχυσης που προέρχεται από την εισφορά αυτής της διάταξης για τα έτη 2009 και 2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) οπότε και καταργούνται. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.