Νόμος 4021/11 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του νόμου 4002/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η τιμολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων εντάσσεται στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, οι δε παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησης τους τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 28 - 44 εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τα παιγνιομηχανήματα λειτουργούν με την ευθύνη του κατόχου της άδειας ή του παραχωρησιούχου που πρέπει να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές του νόμου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011 καταργείται.

 

4. Ο τίτλος του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϋποθέσεις για τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία και τους παραχωρησιούχους.}

 

5. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 46,

 

β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 για τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, καθώς και το τίμημα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου.}

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέμα για την πιστοποίηση των παιγνιομηχανημάτων και των παιγνίων για τα τυχερά παίγνια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.