Νόμος 4021/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις Τροποποιήσεις του νόμου 3458/2006 και του νόμου 3601/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του Ορισμού μέτρα εξυγίανσης του άρθρου 3 του νόμου 3458/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αυτά, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, είναι:

 

α) ο διορισμός επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

β) η παράταση από την Τράπεζα της Ελλάδος του χρόνου εκπλήρωσης ορισμένων ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πιστωτικού ιδρύματος, σε εφαρμογή του άρθρου 63Α του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

γ) η υποχρέωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 63Γ του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

δ) η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

ε) η σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

στ) κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που έχει ως περιεχόμενο τα μέτρα εξυγίανσης, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω.}

 

2. Όπου στο νόμο [Ν] 3601/2007 γίνεται αναφορά στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 62 του νόμου αυτού, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοούνται ως αναφορές στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου που προστέθηκε στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008) με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), οι λέξεις υιοθέτηση και εφαρμογή αντικαθίσταται από τη λέξη υποβολή.

 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων που οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, επιτρέπεται να μειώνεται με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παράγραφο 4)α του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3763/2009, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής είναι κατώτερη, ίση ή ανώτερη έως 10% της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η εσωτερική λογιστική αξία προσδιορίζεται με έκθεση δύο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών. Το ειδικό αποθεματικό μπορεί αποκλειστικά:

 

α) να κεφαλαιοποιηθεί και

 

β) να συμψηφισθεί με σκοπό την απόσβεση ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος.

 

Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου ενεργοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, μπορεί να ορίζεται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό α' ειδικών θέσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.