Νόμος 4025/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 17 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 17Α

 

1. Μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δημιουργείται λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση.

 

2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που σκοπό έχουν την προώθηση της αναδοχής και υιοθεσίας υποχρεούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους προς την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού τους, προστατεύοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων και των υποψηφίων αναδόχων ή θετών οικογενειών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, ιδίως οι ενιαίες διαδικασίες διενέργειας υιοθεσιών και αναδοχών μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εύρεσης παιδιού προς αναδοχή ή υιοθεσία που φιλοξενούνται σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από λίστα υποψηφίων αναδόχων ή θετών γονέων που τηρείται σε άλλη Μονάδα και η τήρηση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων αναδόχων ή θετών γονέων που τηρείται ανά Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, η φιλοξενία ανηλίκων από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

 

3. Με κοινή απόφαση των Διοικητών ή Προέδρων των ανωτέρω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας των Μονάδων αφορώντα, ιδίως, την κάλυψη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών με διάθεση προσωπικού, την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών της μίας Μονάδας με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλη Μονάδα για περιορισμένες ώρες ανά ημέρα ή ημέρες ανά εβδομάδα ή ανά μήνα, τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τη διαδικασία παρακολούθησης, τη διάρκεια ισχύος της και ρυθμίζονται θέματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των διασυνδεόμενων Μονάδων με τα οποία επιδιώκεται ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς ή αλληλοσυμπληρωμένους τομείς αρμοδιοτήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.