Νόμος 4030/11 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988) καταργείται η περίπτωση ε'.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 μετά την περίπτωση ι)γ' προστίθεται περίπτωση ι)δ' ως ακολούθως:

 

{ι)δ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής.}

 

3. Στο Κεφάλαιο Β' του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε'.

 

4. Στο Κεφάλαιο Β' του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 μετά την περίπτωση η' προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται η περίπτωση γ'.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 μετά την περίπτωση ε' προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής.

ζ. Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης.}
 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται η περίπτωση γ'.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 μετά την περίπτωση ε' προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ' ως εξής:

 

{στ. Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η χάραξη της στεγαστικής πολιτικής στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της χώρας σε συνεργασία και με άλλους συναρμόδιους φορείς και η εισήγηση θεσμικών και άλλων μέτρων (κίνητρα) για την εφαρμογή της πολιτικής γης και στέγασης.

 

β)β) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της έρευνας στους παραπάνω τομείς και η εισήγηση για την ανάθεση μελετών εκπόνησης των ερευνών αυτών.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση στεγαστικών προγραμμάτων δημοσίων φορέων και προγραμμάτων οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτών και η μέριμνα για την έγκριση των σχετικών πολεοδομικών μελετών και έργων.

 

δ)δ) Η έγκριση και εποπτεία εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος κατασκευής κτιρίων.

 

ε)ε) Η τήρηση αρχείου μελετών.

 

ζ) Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης, με τις εξής αρμοδιότητες: Η μέριμνα για τον έλεγχο, την παροχή κατευθύνσεων σύνταξης και την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων και τροποποιήσεων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κατόπιν άρσεων απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης.}

 

9. α) Το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται.

 

β) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Στεγαστικής Πολιτικής και Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, πλην αυτών για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, μεταφέρονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ασκούνται από το νέο Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής.

 

γ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κτιριολογίας και Προτύπων Κατοικίας μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και ασκούνται από το νέο Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.

 

δ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικοδομικών Συνεταιρισμών μεταφέρονται στο Τμήμα Μικρών Οικισμών και Παραθεριστικής Κατοικίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

10. Οι θέσεις και το προσωπικό του τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, μεταφέρονται στο τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής.

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε'.

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε'.

 

13. Το Γραφείο Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Αθηνών του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 85782/5435/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 693/Β/1996) καταργείται. Οι θέσεις και το προσωπικό του καταργούμενου γραφείου μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

14. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και του Τμήματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών μεταφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής.

 

15. Μετά το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

 

{Άρθρο 9Α: Διάρθρωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής

 

1. Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής απαρτίζουν τα παρακάτω τμήματα:

 

α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημάτων Πόλεων).

β) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

γ) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων.

δ) Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.

ε) Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής ανάγεται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:

 

α) Τμήμα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τμημάτων Πόλεων), με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό τμημάτων πόλεων (Ιστορικών Κέντρων) ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών.

β)β) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης και τη μορφολογική κατάσταση των Ιστορικών Κέντρων και των ζωνών προστασίας αυτών.

 

β) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό οικισμών ή τμημάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών.

β)β) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στην πολεοδομική συγκρότηση, το σχέδιο πόλεως, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, την μορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των παραδοσιακών οικισμών, των ζωνών προστασίας αυτών ως και των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

γ)γ) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα παραδοσιακών οικισμών.

δ)δ) Η εισήγηση προγραμμάτων για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα αυτόν.

 

γ) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η μελέτη και η μέριμνα για τον χαρακτηρισμό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτιρίων ή τμημάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως διατηρητέων, ως και ο καθορισμός ζωνών προστασίας αυτών.

β)β) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόμησης, τις χρήσεις, την μορφολογική κατάσταση και την ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

γ)γ) Ο έλεγχος αιτημάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτιρίων.

δ)δ) Η τήρηση αρχείου των Διατηρητέων Κτιρίων, των Παραδοσιακών Συνόλων και των μελετών της Διεύθυνσης.

ε)ε) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων φορέων σε θέματα Αρχιτεκτονικής.

 

δ) Τμήμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και προγραμμάτων, τα οποία αναφέρονται στη σύγχρονη κτιριακή αρχιτεκτονική δημιουργία και τον αστικό εξοπλισμό του δημοσίου ελευθέρου χώρου, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και υλικών δόμησης φιλικών προς το περιβάλλον.

β)β) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στους τομείς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, της δημιουργικής ενσωμάτωσης παραδοσιακών προτύπων, νέων τεχνολογιών και υλικών δόμησης σε αυτήν και την εν γένει προαγωγή της αρχιτεκτονικής με τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

γ)γ) Η μέριμνα για τις διεθνείς σχέσεις, τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου όσον αφορά στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

 

ε) Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, με αρμοδιότητα όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και τεκμηρίωσης αιτημάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης και παροχής σχετικών οδηγιών.}

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής.}

 

17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής, στο οποίο υπάγονται:

 

α) Η προώθηση προς έγκριση των Ρυθμιστικών Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος των αστικών συγκροτημάτων της χώρας, η εποπτεία και ο συντονισμός με τους Οργανισμούς εφαρμογής των σχεδίων αυτών και η παρακολούθηση των προγραμμάτων τους.

 

β) Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον αστικό χώρο, η παρακολούθηση της αστικής ανάπτυξης με έλεγχο των αστικών παρεμβάσεων και των προγραμμάτων αστικής αναγέννησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Ρυθμιστικών Σχεδίων και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και η διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης αστικών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων μεσαίων αστικών κέντρων.

 

γ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων και περιλαμβάνει αξιολόγηση της πορείας δράσης των Οργανισμών και της αστικής ανάπτυξης και τυχόν προτάσεις για νέο πλαίσιο αστικών παρεμβάσεων στα οικιστικά συγκροτήματα των Ρυθμιστικών Σχεδίων.

 

δ) Η αξιολόγηση, ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση τυχόν τροποποιήσεων και εξειδικεύσεων των αρχικών προεδρικών διαταγμάτων των Ρυθμιστικών Σχεδίων.

 

ε) Ο σχεδιασμός των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων των Δήμων (πρότυπα, προδιαγραφές, οδηγίες, συντονισμός κ.λ.π.).

 

στ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εκπόνησης, την παροχή κατευθύνσεων σύνταξης και την έγκριση μελετών Ρυθμιστικών Σχεδίων.

 

ζ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικιστικής Δομής.}

 

18. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τμήματος Οικιστικής Δομής μεταφέρονται στο Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής Δομής.

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης.}

 

20. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης στο οποίο υπάγονται η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια του τμήματος.}

 

21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να κατανέμονται και να ανακατανέμονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής μεταξύ των υποκείμενων οργανικών μονάδων τους. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. Γραφείο Μελετών για άτομα με Αναπηρίες (Γραφείο ΑμεΑ). Το Γραφείο Ατόμων με Αναπηρίες με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες στο δομημένο περιβάλλον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

i. Τη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασμού και κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα ασφαλούς και αυτόνομης διαβίωσης και διακίνησης.

 

ii. Το συντονισμό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρικών Φορέων σε σχετικά θέματα.

 

iii. Την παρακολούθηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συμμετοχή σε Κοινοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

 

iv. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία με Τοπικούς, Εθνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Φορείς.

 

v. Τη συστηματική ενημέρωση των εμπλεκομένων στο αντικείμενο των Φορέων και Ατόμων.

 

vi. Την ανάπτυξη συνεργασίας κάθε μορφής με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιχειρήσεις του Δημοσίου, εταιρείες του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για την προώθηση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.