Νόμος 4036/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όποιον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 € και τα φυτικά προϊόντα δεσμεύονται. Οι προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν τον υπεύθυνο για την παράβαση.

 

Επόμενη διάθεση στην αγορά παρτίδας φυτικών προϊόντων ιδίας προέλευσης επιτρέπεται μόνο εφόσον προηγηθεί έλεγχος υπολειμμάτων από την Αρμόδια Αρχή και διαπιστωθεί ότι τα υπολείμματα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005. Αν διατεθούν προϊόντα στην αγορά πριν προηγηθεί επαναληπτικός έλεγχος υπολειμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 60.000 €.

 

2. Αν διαπιστωθεί ότι ο επαγγελματίας χρήστης παράγει και διαθέτει στην αγορά φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανώτερα των επιτρεπόμενων ορίων, η Αρμόδια Αρχή εφαρμόζει επιπρόσθετα τις κυρώσεις που στον Κανονισμό 1782/2003/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς.

 

3. Σε όποιον διακινεί στην αγορά φυτικά προϊόντα με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν παρέχει ακριβείς και ιχνηλάσιμες πληροφορίες για τον παραγωγό ή τον προμηθευτή των φυτικών προϊόντων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €.

 

4. Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο υπολειμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 60.000 €.

 

5. Αν επαναληφθούν οι παραβάσεις του παρόντος άρθρου, τα όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προηγούμενου προστίμου που επιβλήθηκε.

 

6. Για την επιμέτρηση των προστίμων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο όπως προκύπτει από ανάλυση του βαθμού διατροφικής επικινδυνότητας,

 

β) ο βαθμός απόκλισης από τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων,

 

γ) το επίπεδο συγκέντρωσης των υπολειμμάτων και ο αριθμός των δραστικών ουσιών των μη επιτρεπτών υπολειμμάτων.

 

Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στη Συντονιστική Εθνική Αρχή.

 

7. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής.

 

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου.

 

10. Στην έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων ή προϊόντων πρώτης μεταποίησης της παραγράφου 1, περιλαμβάνεται η εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων τόσο από ή προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από ή προς τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για την έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.