Νόμος 4036/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

Για την εφαρμογή του παρόντος τρίτου μέρους του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

1. επαγγελματίας χρήστης, κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στο γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς.

 

2. διανομέας, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των χονδρεμπόρων, των εμπόρων λιανικής, των πωλητών και των προμηθευτών.

 

3. σύμβουλος, κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων.

 

4. εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, η συσκευή η οποία προορίζεται ειδικά για την εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, που περιλαμβάνει εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, όπως ακροφύσια, μανόμετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και συστήματα καθαρισμού βυτίων.

 

5. αεροψεκασμός, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων από αεροσκάφος (αεροπλάνο ή ελικόπτερο).

 

6. ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης σε δικαιολογημένα από οικονομικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 

7. δείκτης κινδύνου, το αποτέλεσμα μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των κινδύνων από τα γεωργικά φάρμακα στην υγεία του ανθρώπου ή / και το περιβάλλον.

 

8. μη χημικές μέθοδοι, οι εναλλακτικές μέθοδοι αντί των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τη φυτοπροστασία και τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών, βάσει αγρονομικών τεχνικών, καθώς και οι φυσικές, μηχανικές ή βιολογικές μέθοδοι ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών.

 

9. επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα, όπως νοούνται στο νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

10. γεωργικό φάρμακο, το:

 

α) φυτοπροστατευτικό προϊόν όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009,

β) βιοκτόνο όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1998/8/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.