Νόμος 4036/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εθνικά Σχέδια Δράσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Θεσπίζονται εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό των ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων τους για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να καλύπτουν πολλά διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος όπως, προστασία των εργαζομένων, προστασία του περιβάλλοντος, κατάλοιπα, χρήση συγκεκριμένων τεχνικών ή χρήση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

 

Τα εθνικά σχέδια δράσης περιλαμβάνουν επίσης δείκτες κινδύνου για την παρακολούθηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως εάν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 115/1997 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15-07-1991 (EEL 230/1991) και τα οποία, όταν η άδειά τους υποβληθεί για ανανέωση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009, δεν θα πληρούν τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ σημεία 3.6 έως 3.8 του ανωτέρω Κανονισμού που αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, την τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον και την οικοτοξικότητα.

 

Βάσει αυτών των δεικτών κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τους στόχους σε σχέση με τον περιορισμό κινδύνων ή χρήσης που είχαν ήδη επιτευχθεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθορίζονται επίσης χρονοδιαγράμματα και στόχοι για τη μείωση της χρήσης, ιδίως εφόσον η μείωση της χρήσης αποτελεί κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του περιορισμού των κινδύνων όσον αφορά στοιχεία που καταγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να είναι ενδιάμεσοι ή τελικοί. Χρησιμοποιούνται όλα τα αναγκαία μέσα που έχουν σχεδιασθεί για την επίτευξη των στόχων αυτών. Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης, λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και ο κοινωνικός, οικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προβλεπόμενων μέτρων, οι συγκεκριμένες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, καθώς και οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Στα εθνικά σχέδια δράσης περιγράφονται ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 19 έως 29 ώστε να επιτύχουν τους στόχους της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

 

Τα εθνικά σχέδια δράσης λαμβάνουν υπόψη σχέδια που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις σχετικά με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως σχέδια λήψης μέτρων δυνάμει του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή κοινοποιεί τα εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών κρατών - μελών μέχρι τις 26-11-2012

 

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά πενταετία και οι τυχόν ουσιαστικές τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμελλητί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Στην κατάρτιση και την τροποποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ (ΕΕL 156) που είναι σχετικές με τη συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράμματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.