Νόμος 4036/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Δείκτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 15 και Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή εφαρμόζει εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου, οι οποίοι θεσπίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ε. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί υφιστάμενους εθνικούς δείκτες ή να υιοθετεί άλλους κατάλληλους δείκτες επιπλέον των εναρμονισμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή:

 

α) Υπολογίζει τους εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τη χρησιμοποίηση στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό, 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-11-2009 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και άλλων σχετικών στοιχείων.

 

β) Προσδιορίζει τις τάσεις στη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών.

 

γ) Προσδιορίζει τα στοιχεία προτεραιότητας, όπως δραστικές ουσίες, καλλιέργειες, περιοχές ή πρακτικές, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ή τις ορθές πρακτικές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την εισαγωγή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 

3. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη - μέλη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που διενεργεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 και θέτει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση του κοινού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.