Νόμος 4036/12 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 και Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων, με προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, της χρήσης μη χημικών μεθόδων, ούτως ώστε οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών. Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 834/2007 του Συμβουλίου της 28-06-2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

 

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ή στηρίζει τη δημιουργία των συνθηκών αυτών. Ειδικότερα, μεριμνά ώστε οι επαγγελματίες χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα μέσα για την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

 

3. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο έως 30-06-2013 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, αναφέροντας ειδικότερα αν έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

4. Στο εθνικό σχέδιο δράσης περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Δ, θα εφαρμοστούν από όλους τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων το αργότερο μέχρι την 01-01-2014.

 

5. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη θέσπιση κατάλληλων κινήτρων για να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες χρήστες να εφαρμόζουν ειδικές, κατά καλλιέργεια ή τομέα, κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας επί εθελοντικής βάσεως. Τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές μπορούν να καταρτίσουν δημόσιες υπηρεσίες ή οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους επαγγελματίες χρήστες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραπέμπει στις κατευθυντήριες γραμμές που θεωρεί σχετικές και κατάλληλες για τα εθνικά σχέδια δράσης στη χώρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.