Νόμος 4036/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 και Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ)

 

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης. Η επιθεώρηση αυτή γίνεται ανά πέντε έτη έως το 2020 και ανά τρία έτη στη συνέχεια.

 

2. Μέχρι τις 26-11-2016 διενεργείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Μετά από αυτό το διάστημα, μόνον εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο με επιτυχή αποτελέσματα χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο νέος εξοπλισμός επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά εντός πέντε ετών μετά την αγορά.

 

3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, και μετά από αξιολόγηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού χρήσης του εξοπλισμού, μπορούν:

 

α) να εφαρμόζονται διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαστήματα επιθεώρησης για τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που δεν χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό γεωργικών φαρμάκων, για το φορητό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή τους επινώτιους ψεκαστήρες και για πρόσθετο εξοπλισμό εφαρμογής ο οποίος χρησιμοποιείται σε πολύ μικρό βαθμό. Για τον εξοπλισμό αυτό τα χρονοδιαγράμματα και τα διαστήματα επιθεώρησης αναγράφονται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου εθνικό σχέδιο δράσης.

 

Ο εξής πρόσθετος εξοπλισμός γεωργικών φαρμάκων δεν θεωρείται ότι παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό χρήσης:

 

α)α) Εξοπλισμός ψεκασμού τοποθετημένος σε τρένα ή αεροσκάφη.

β)β) Ψεκαστήρες με βραχίονα μεγαλύτερο των 3 m, περιλαμβανομένων και των ψεκαστήρων των τοποθετημένων πάνω σε μηχανήματα σποράς.

 

β) Να εξαιρούνται από επιθεώρηση ο φορητός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή οι επινώτιοι ψεκαστήρες. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 εξασφαλίζει ότι οι χειριστές έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ανάγκη τακτικής αλλαγής των εξαρτημάτων και τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με τον εξοπλισμό αυτό, καθώς και ότι έχουν εκπαιδευθεί στην ορθή χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 19.

 

4. Για να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κατά τις επιθεωρήσεις εξακριβώνεται αν ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος Γ.

 

Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που ανταποκρίνεται σε εναρμονισμένα από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότυπα, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

 

5. Οι επαγγελματίες χρήστες διενεργούν τακτικά ρυθμίσεις και τεχνικούς ελέγχους του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την κατάλληλη κατάρτιση που έχουν λάβει δυνάμει του άρθρου 19.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1, ορίζονται οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των συστημάτων επιθεώρησης και ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια διαδικασία θεσπίζονται συστήματα χορήγησης πιστοποιητικών τα οποία καθιστούν δυνατή την εξακρίβωση της διενέργειας των επιθεωρήσεων και αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 όταν το χρονικό διάστημα από την τελευταία επιθεώρηση που διενεργήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος είναι ίσο ή μικρότερο από το διάστημα επιθεώρησης που ισχύει για τη χώρα. Επιδιώκεται να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη - μέλη υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τα διαστήματα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.