Νόμος 4036/12 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) και Αρμόδιες Αρχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρμογή των διατάξεων:

 

i) Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 1979/117/ΕΟΚ και 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

ii) Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-02-2005, για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

iii) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών - μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα γεωργικών φαρμάκων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και οι αρμοδιότητές τους.

 

4. Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, ως απαιτούνται τόσο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των προσθέτων αυτών στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 όσο και για την έγκριση δραστικών και λοιπών ουσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή κοινές υπουργικές αποφάσεις στην περίπτωση συναρμοδιότητας, μπορεί να ορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές αξιολόγησης που πληρούν τις επιστημονικές προϋποθέσεις, αν κριθεί αναγκαίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.