Νόμος 4036/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδεια διάθεσης στην αγορά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά απαιτείται άδεια από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).

 

2. Ο αιτών που επιθυμεί να διαθέσει ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν στη Χώρα υποβάλλει αίτηση στη Συντονιστική Εθνική Αρχή είτε αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του. Αν ο αιτών δεν έχει έδρα στη Χώρα, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη διάθεση στην αγορά του προϊόντος στη Χώρα.

 

3. Η αίτηση για την έκδοση από τη Συντονιστική Εθνική Αρχή άδειας παράλληλου εμπορίου ή άδειας πειραματισμού υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορηγείται, ανακαλείται, ανανεώνεται ή, στις περιπτώσεις που από την αρμόδια αρχή του άρθρου 3 εφαρμόζεται αξιολόγηση, τροποποιείται η άδεια διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

5. Για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει αίτηση και όλα τα τεχνικά στοιχεία και μελέτες, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 1107/2009 και των σχετικών εφαρμοστικών Κανονισμών, καθώς και των εθνικών απαιτήσεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

6. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής. Τηρείται σειρά προτεραιότητας κατά κατηγορία αιτήσεων (όπως νέα προϊόντα, πανομοιότυπα) με βάση την ημερομηνία πληρότητας των αιτήσεων.

 

7. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων γίνεται από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

8. Η αξιολόγηση των σκευασμάτων και η χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου στο άρθρο 37 του Κανονισμού 1107/2009 χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πληρότητας για κάθε κατηγορία αίτησης και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

 

9. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης η Συντονιστική Εθνική Αρχή παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο εντός ορισμένης προθεσμίας να εκφράσει ή να υποβάλει τις απόψεις του.

 

10. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή τηρεί Μητρώο κατόχων άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το αναρτά στην ιστοσελίδα που διαθέτει. Σε κάθε κάτοχο άδειας χορηγείται ειδικός κωδικός αριθμός καταχώρισης στο Μητρώο. Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να αναγράφουν τον ειδικό κωδικό αριθμό σε κάθε έγγραφο επικοινωνίας με τη Συντονιστική Εθνική Αρχή, τις αρμόδιες αρχές ή τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

11. Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής. Οι άδειες, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης πλην των εμπιστευτικών πληροφοριών είναι διαθέσιμες, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος. Οι δαπάνες για την αναπαραγωγή αντιγράφων των εκθέσεων αξιολόγησης βαρύνουν τους αιτούντες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.