Νόμος 4036/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ) ως γνωμοδοτικό όργανο για θέματα γεωργικών φαρμάκων.

 

2. Η Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων αποτελείται από:

 

α) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ως πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ως μέλος,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας ως μέλος,

δ) έναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα τοξικολογίας και έκθεσης του χρήστη ως μέλος,

ε) έναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα οικοτοξικολογίας ως μέλος,

στ) έναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον ως μέλος,

ζ) έναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα υπολειμμάτων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ως μέλος,

η) έναν ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα βιολογικής αποτελεσματικότητας ως μέλος,

θ) ένα ειδικό με διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα χημικού ελέγχου ως μέλος,

ι) έναν εκπρόσωπο των περιβαλλοντικών οργανώσεων ως μέλος,

ι)α) έναν εκπρόσωπο των επαγγελματικών οργανώσεων των αγροτών ως μέλος και

ι)β) έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) ή έναν εκπρόσωπο επαγγελματικού φορέα των βιοκτόνων σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά περίπτωση, ως μέλος.

ι)γ) έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

3. Χρέη Γραμματέα της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

 

4. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραμματέας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα μέλη των περιπτώσεων δ' - θ' είναι κατά προτίμηση καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

5. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής. Η συμμετοχή του κάθε μέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες εξαιρουμένων των εκπροσώπων των φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

6. Οι αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων είναι:

 

α) η παροχή επιστημονικής γνωμάτευσης σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής.

 

β) Η παροχή επιστημονικής γνωμάτευσης όσον αφορά ενστάσεις σε θέματα άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που σχετίζονται με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, καθώς και της ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε από την Αρμόδια Αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

7. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη.

 

8. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που παρίστανται.

 

9. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί ενώπιον της Επιτροπής οποιονδήποτε άλλον ο οποίος μπορεί να έχει έγκυρη γνώμη επί των θεμάτων γεωργικών φαρμάκων.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.