Νόμος 4036/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν διαπιστωθεί ότι περιλαμβάνονται πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία στο φάκελο που υποβλήθηκε και με βάση τον οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή αποκρύπτονται στοιχεία γνωστά κατά την υποβολή του φακέλου ή δεν γνωστοποιούνται δυνητικά επιβλαβείς ή μη αποδεκτές επιδράσεις στον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 € και απαγορεύεται η διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον 1 έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

 

2. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει, συσκευάζει, αποθηκεύει, μετακινεί ή εμπορεύεται μη εγκεκριμένα στη χώρα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή δραστικές ουσίες με σκοπό την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή τη διακίνηση προς άλλο κράτος - μέλος χωρίς έγκριση της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 €. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιστρέφονται στο κράτος - μέλος αποστολής, προκειμένου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.

 

3. Όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιστρέφονται στο κράτος - μέλος αποστολής, προκειμένου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των κατασχεθέντων προϊόντων.

 

4. Αν διαπιστωθεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που εμφανίζει μη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητές του σε σχέση με τις οριζόμενες στο φάκελο που αφορά την άδεια που χορηγήθηκε, επιβάλλεται στον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 € και μπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά για τουλάχιστον 1 έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή, κατάσχεται και επανεξάγεται στη χώρα αποστολής προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποστέλλεται στο κράτος - μέλος αποστολής προκειμένου για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταστρέφεται. Αν η παράβαση που διαπιστώθηκε συνδέεται με κίνδυνο της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, η ακατάλληλη παρτίδα υποχρεωτικά καταστρέφεται. Οι δαπάνες συγκέντρωσης, επανεξαγωγής, αποστολής ή καταστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπεύθυνο για την παράβαση.

 

5. Αν διαπιστωθεί συσκευασία ή ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος με αποκλίσεις ως προς τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, επιβάλλεται στον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά πρόστιμο από 300 έως 50.000 € και μπορεί να απαγορευτεί η διάθεση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Η ακατάλληλη παρτίδα ή το σύνολο της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χώρα, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή, δεσμεύεται και διορθώνεται η σήμανση ή επανασυσκευάζεται με δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπεύθυνο για την παράβαση.

 

6. Όποιος εισάγει, χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ή προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τα οποία εμφανίζουν μη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητές τους σε σχέση με τις οριζόμενες στο φάκελο που αφορά στην άδεια που χορηγήθηκε για τη διάθεσή τους στην αγορά, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 €. Τα ακατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και καταστρέφονται, με δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

7. Όποιος διαφημίζει φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε μη επιτρεπόμενα μέσα ή αν στη διαφήμιση του γεωργικού φαρμάκου αναφέρονται στοιχεία που δεν συμφωνούν με τα οριζόμενα στην άδεια διάθεσης στην αγορά, τιμωρείται με πρόστιμο από 300 έως 30.000 €. Το διαφημιστικό υλικό δεσμεύεται και απαγορεύεται κάθε χρήση του.

 

8. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυμένους με φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια από ένα κράτος - μέλος, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 € και η παρτίδα του σπόρου αποσύρεται με δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.

 

9. Σε όποιον διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυμένους με φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τους όρους διάθεσής τους στην αγορά που έχει θέσει η αρμόδια αρχή ή χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 € και η παρτίδα του σπόρου αποσύρεται με δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.

 

10. Όποιος διαθέτει στην αγορά σπόρους επενδυμένους με φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα οριζόμενα στην έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ενός κράτους - μέλους ή τους περιορισμούς που έχει θέσει η αρμόδια αρχή, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 € και η παρτίδα του σπόρου δεσμεύεται και αποσύρεται με δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.

 

11. Όποιος διαθέτει στην αγορά σκευάσματα που περιέχουν μακροοργανισμούς και τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρμόδια αρχή ή διαθέτει στην αγορά τέτοια σκευάσματα χωρίς να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η αρμόδια αρχή για την εγγραφή τους, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 € και η παρτίδα των σκευασμάτων αυτών αποσύρεται με δαπάνες που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους υπεύθυνους για την παράβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

12. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 50.000 €.

 

13. Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009 και των εκτελεστικών αυτού πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του παρόντος Κεφαλαίου και των εκτελεστικών αυτού κανονιστικών πράξεων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 €.

 

14. Σε περίπτωση επανάληψης παραβάσεων του παρόντος άρθρου:

 

α) τα όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του προστίμου που επιβλήθηκε προηγουμένως και

 

β) η έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανακαλείται για χρονικό διάστημα από 1 έτος έως 10 έτη.

 

15. Για την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων του παρόντος άρθρου συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,

β) ο βαθμός απόκλισης από την άδεια κυκλοφορίας,

γ) οι συνέπειες που προκύπτουν από την παράβαση,

δ) η επανάληψη της παράβασης. Ως επανάληψη νοείται η διαπίστωση παράβασης από το ίδιο πρόσωπο για το ίδιο ή παρεμφερές παράπτωμα μέσα σε διάστημα 3 ετών από την έκδοση προηγούμενης απόφασης διοικητικών κυρώσεων.

 

16. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστοποιεί εγγράφως με απόδειξη τη διαπίστωση παράβασης του παρόντος άρθρου στον παραβάτη, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του. Αμέσως μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν ο παραβάτης έχει υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στην Αρμόδια Αρχή.

 

17. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής. Η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

18. Αν ο κάτοχος των δεσμευθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρνείται να τα καταστρέψει, να τα επανεξάγει ή να τα προωθήσει στη χώρα αποστολής, αυτό πραγματοποιείται από την Αρμόδια Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του υπεύθυνου για την παράβαση.

 

19. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Για την εφαρμογή της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.